Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

| 27/03/2017

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang chuyển đổi, từng bước thiết lập và vận thành theo cơ chế thị trường định hướng theo chủ nghĩa xã hội. Cải cách hướng vào thị trường là một trong  những nguyên nhân chủ yếu giúp cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng. Để công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động trên thị trường thì công ty phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, đồng thời công ty có các đặc điểm pháp lý sau:

Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  • Về thành viên công ty: có tối thiểu là 2 và tối đa không vượt quá 50 người tham gia thành lập công ty. Thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Về phương diện lý luận cũng như thực tiễn thì số lượng thành viên của công ty thường không lớn do đó Luật Doanh nghiệp quy định khống chế số lượng thành viên tối đa để tạo ra sự khác biệt với công ty cổ phần.
  • Về tư cách pháp lý của công ty: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân. Công ty là một thực thể mang đầy đủ dấu hiệu: i) là một tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập; ii) có bộ máy chặt chẽ; iii) có tài sản tách bạch với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm về tài sản đó; iv) nhân danh chính công ty tham gia các quan hệ xã hội. Do đó, pháp luật thừa nhận tư cách pháp nhân của loại hình công ty kể từ thời điểm công ty nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Về chế độ chịu trách nhiệm của công ty: công ty chỉ chịu trách nhiêm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng tài sản của mình. Thành viên của công ty có trách nhiệm với các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp hoặc cam đoan sẽ góp vào công ty.
  • Công ty không được quyền phát hành cố phiếu ra công chúng: cổ phần là phần chia đều nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần. Cổ phần được thể hiện dưới hình thức pháp lý cổ phiếu. Do vậy, Luật Doanh nghiệp không cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hành cổ phần.

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp