Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

| 14/03/2017

Trong những năm gần đây, nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Xu thế này mở ra nhiều thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp. Vì vậy, pháp luật kinh doanh là một lĩnh vực chính yếu, đóng vai trò cực kì quan trọng đối với quá trình phát triển nền kinh tế vĩ mô nói chung và các hoạt động kinh doanh nói riêng, phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa nước nhà. Pháp luật kinh doanh bao gồm nhiều luật định, quy định cụ thể đến tất cả mặt, các khía cạnh trong hoạt động kinh tế nói chung, tập hợp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, làm căn cứ pháp lí để xác định tư cách pháp lí (quyền và nghĩa vụ) của các chủ thể tham gia hoạt động trong nền kinh tế thị trường biến đổi khôn lường của nước ta hiện nay, tạo đường lối phát triển hợp pháp nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho các loại hình doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Hình thức công ty cổ phần ra đời là tất yếu trong quá trình vận động của kinh tế thị trường. Ở Việt Nam, kể từ khi nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân phát huy khả năng sản xuất kinh doanh, số lượng công ty hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần ngày càng nhiêu và đóng vai trò tiên phong của nó trong nền kinh tế.

Vì vậy, dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội ngày càng phát triển vượt trội thực hiện thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội, tư vấn các quy định pháp luật về công ty, hướng dẫn các thủ tục khi nhà đầu tư yêu cầu. Công ty cổ phần được tập hợp từ tối thiểu ba tổ chức hoặc cá nhân hùn vốn. Khác với loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH, vốn của công ty cổ phần tách thành các phần bằng nhau – cổ phần, mỗi cổ phần đại diện cho giá trị thực tế tính bằng tiền (mệnh giá cổ phần). Tư cách cổ đông của công ty cổ phần được xác định dựa trên quyền sở hữu cổ phần. Một công ty chủ được phát hành số lượng cổ phần nhất định, nếu muốn phát hành thêm phải được sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông

 

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp