Ngành nghề kinh doanh – Thành lập công ty

| 09/03/2017

Ban đầu các thương nhân hoạt động kinh doanh đơn lẻ, nhưng với sự phát triển và mở rộng của hoạt động thương mại và cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các thương nhân phải có sự liên kết vốn với nhau để kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh và mở rộng hoạt động quy mô ngành nghề kinh doanh. Việc tích lũy vốn, gom vốn cho hoạt động công ty đã thúc đẩy các nhà kinh doanh phải tìm đến những hình thức tổ chức kinh doanh mới. Sự góp vốn theo hình thức công ty chính là đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế. Hơn nữa, nền kinh tế ngày càng phát triển, nhiều lĩnh vực kinh doanh mới ra đời, tạo ra những cơ hội và khả năng thu hút nhà đầu tư gặp gỡ hợp tác kinh doanh với nhau trên cơ sở góp vốn thành lập công ty – một thực thể kinh doanh. Vốn góp là tài sản do các thành viên doanh nghiệp đóng vào tạo thành vốn điều lệ và có thể sử dụng trong sản xuất – kinh doanh. Vốn góp này có thể bao gồm vốn được góp đề doanh nghiệp thành lập và vốn được góp sau này khi doanh nghiệp đã được thành lập.

Ngành nghề kinh doanh – Thành lập công ty

Như bậy, góp vốn trước hết là nhu cầu tự nhiên để phục vụ hoạt động kinh doanh của một nhóm người. Sau đó, mới tạo nên một thực thể mới là công ty. Khi pháp luật có sự điều chỉnh đối với việc thành lập, tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động sản xuất – kinh doanh theo quy định pháp luật. Công ty trở thành một thực thể pháp lý, mang các quyền và nghĩa vụ pháp lý do pháp luật quy định. Sự quy định trên của pháp luật xuất phát từ quan hệ xã hội trở thành quan hệ pháp luật với sự điều chỉnh của pháp luật về góp vốn thành lập. Góp vốn thành lập công ty ban đầu xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của các thương gia mang tính chất riêng lẻ, theo thỏa thuận sau nay được pháp luật về doanh nghiệp quy định chung cho hoạt động góp vốn và được các dịch vụ thành lập công ty tư vấn hướng dẫn một cách thống nhất theo quy tắc chung mà pháp luật đã ban hành về trình tự, thủ tục.

 

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp