Vốn của công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

| 13/03/2017

Vốn của công ty cổ phần có những đặc điểm sau:

Thứ nhất là đặc trưng về vốn của công ty thường được thể hiện ở vốn điều lệ. Trong cơ cấu vốn của công ty, vốn điều lệ thể hiện những nét đặc trưng nhất mà có thể phân biệt với các loại hình công ty khác. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ này được gọi là cổ phần, giá trị mỗi cổ phần do công ty quyết định. Trong khi đó, đối với các loại hình công ty khác vốn điều lệ không có kết cấu như vậy.

Thứ hai là vốn của công ty chủ yếu được huy động từ bên ngoài. Đặc điểm này chúng ta dễ dàng nhận ra so với các loại doanh nghiệp khác, công ty cổ phần có cơ chế huy động vốn rất phong phú và đa dạng. Theo Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân không được phát hành cổ phần để huy động vốn; riêng đối với công ty TNHH có thể phát hành trái phiếu. Nói tóm lại, thành lập doanh nghiệp trên, nguồn hình thành vốn chủ yếu từ sự đóng góp của các thành viên, nhất là thành viên sáng lập (các thành viên được ghi nhận trong hợp đồng thành lập công ty). Trong khi đó, công ty cổ phần khẳng định sự lý tưởng hơn trong cơ chế vốn, được phát hành chứng khoán các loại

Vốn của công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

Thứ ba là vốn của công ty cổ phần có ảnh hưởng đến tổ chức nội bộ công ty. Có thể nói, trong quan hệ nội bộ, vốn của công ty cổ phần được xem là cội nguồn của quyền lực. Với đặc trưng của loại hình công ty đối vốn và tính chất đa sở hữu, cơ cấu bộ máy quản lý, cơ chế quản lý trong công ty cổ phần thường dựa trên sức mạnh kinh tế của các nhóm sở hữu cổ phần trong công ty.

Hơn nữa, trong quá trình hoạt động công ty cổ phần được phát hành các loại chứng khoán ra thị trường và trong công ty việc mua bán vốn được thực hiện một cách tự do, linh hoạt theo khuôn khổ pháp luật quy định về chuyển nhượng cổ phần nên số lượng cổ đông trong công ty thường rất lớn, đòi hỏi phải xây dựng được bộ máy quản lý chuyên nghiệp hơn so với các doanh nghiệp khác

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp